Personuppgiftsbehandling

Information om personuppgiftsbehandling och integritetsskydd

Nedan finner du information om personuppgiftsbehandling som vi utför då vi från annat bolag som ingår i vår företagsgrupp myTaste Group har mottagit data som utgör personuppgifter om dig. Vilka verksamheter och bolag som ingår i myTaste Group kan du se på http://mytastegroup.com. De personuppgifter vi mottagit har från början samlats in i samband med att du blivit medlem på någon av de medlemsajter som vi driver. När man registrerar sig på någon av våra medlemssajter lämnar vi information enligt denna Integritetsskyddspolicy

Uppgifter som vi mottagit

Vi har från annat bolag inom myTaste Group, http://mytastegroup.com, mottagit och sparat data som utgör personuppgifter om dig. De personuppgifter som det gäller är din e-postadress.

Hur insamlade uppgifter används, ändamål och rättslig grund för behandlingen

Personuppgifterna om dig som vi mottagit används för att kommunicera med dig och skicka nyhetsbrev och andra utskick samt för marknadsföringsändamål, vilket kan inbegripa att, baserat på urval och selektering, utforma, anpassa och skicka reklam, förmånserbjudanden och andra utskick som är relevanta och utformade efter dina intressen, preferenser och behov (profilering). Om du med din enhet tidigare besökt någon annan av de webbtjänster som myTaste Group står bakom kan vi i samband med det ha samlat in viss data om din enhet. Sådana data kan vi koppla ihop med den e-postadress som du använder. Ditt interagerande med vår tjänst och de utskick som vi gör medför att det sker ytterligare insamling av data om din enhet. Den rättsliga grunden för den behandling som vi utför är att behandlingen är nödvändig för det berättigade intresse vi har av att kunna använda uppgifter som samlats in inom myTaste Group för marknadsföringsändamål och att skapa intäkter nödvändiga och en förutsättning för att kunna bedriva, utveckla och tillhandahålla kostnadsfria webbtjänster på det sätt som vi gör, i våra användares och medlemmars intresse. Detta intresse anser vi väga tyngre än integritetsintresset, med beaktande av sättet för, omfattningen och effekterna av behandlingen, vad våra användare och medlemmar inom myTaste Group rimligen har för förväntningar på hur vi kan komma att använda deras personuppgifter samt den rätt som alltid finns att motsätta sig att uppgifterna används för direktmarknadsföring och/eller profilering, och att, i förekommande fall, avsluta sitt medlemskap och begära radering av sina personuppgifter.

Genom att godkänna myTaste Groups Användarvillkor (Terms of use)  och det som sägs i denna information, lämnar du ditt samtycke till att vi, annat bolag inom myTaste Group, eller någon av våra samarbetspartners skickar marknadsföring till dig via elektronisk post eller sms. Du har alltid rätt att när som helst meddela oss att du motsätter dig att ta emot marknadsföring via e-post eller sms, eller att dina uppgifter annars används för direktmarknadsföring, inklusive profilering som har samband med sådan marknadsföring, genom att klicka på avsluta prenumeration i ett meddelande eller kontakta oss.

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna används av oss inom vår egen organisation för kommunikation, nyhetsbrev och utskick till dig, men kan också, av tekniska eller administrativa skäl komma att överföras till och delas med andra mottagare inom myTaste Group, eller andra företag som vi samarbetar med, t.ex. personuppgiftsbiträden som vi anlitar för behandling av personuppgifter. Du har alltid rätt att när som helst motsätta dig att ta emot marknadsföring via e-post eller sms, eller att dina uppgifter annars används för direktmarknadsföring, inbegripet profilering.

Insamlade personuppgifter överförs inte av oss till tredje land, dvs. till något land utanför EU/EES. Överföring kan dock komma att ske om vi t.ex. har anlitat ett personuppgiftsbiträde för utförande av viss behandling. Överföring av personuppgifter till tredje land förutsätter alltid att det finns en laglig grund för sådan överföring.

Period som uppgifterna lagras

Personuppgifterna sparas hos oss så länge du har en användarrelation eller medlemskap hos oss eller interagerar med vår tjänst och de utskick som vi gör. Om du inte vill att vi längre sparar personuppgifter om dig, eller, i förekommande fall, vill avsluta ditt användarkonto hos oss, kan du enkelt kontakta oss och meddela detta genom att klicka här hej@vinklubben.se. Dina uppgifter kommer efter detta utan dröjsmål, och senast inom den tid som krävs enligt från tid till annan gällande dataskyddslagstiftning, eller domstols eller tillsynsmyndighets beslut, att raderas. Om du inte är medlem och inte längre interagerar med vår tjänst och de utskick som vi gör kommer dina uppgifter automatiskt att raderas efter ett år. Dina uppgifter kan komma att lagras längre än annars om skyldighet att fortsätta att lagra uppgifterna finns enligt gällande lagstiftning som vi omfattas av.

Information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du rätt att kostnadsfritt på begäran få tillgång till och en kopia av de personuppgifter om dig som behandlas (artikel 15), samt även rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller ofullständiga kompletterade (artikel 16). Du har vidare rätt att i de fall och på de förutsättningar som anges i dataskyddsförordningen begära radering av dina personuppgifter (artikel 17), begränsning av sådan behandling som rör dina personuppgifter (artikel 18) samt att göra invändningar mot den behandling som sker (artikel 21). Du har också rätt att få ut och överföra sådana personuppgifter som du har tillhandahållit till oss enligt vad som kallas rätt till dataportabilitet (artikel 20).

Automatiserade beslut och profilering

Den behandling av personuppgifter som vi utför inkluderar automatiserade beslut och profilering, dvs. att vissa personliga egenskaper bedöms för analysera och förutsäga preferenser, intressen och beteenden, och i förekommande fall vistelseort, i syfte att kunna skicka anpassade marknadsföringserbjudanden och annan kommunikation efter dina intressen och behov. Logiken bakom detta är att din enhets användning av våra tjänster gör att vi kan spåra och få ökad kännedom om dina vanor på internet och därmed också dina intressen och behov. Följden för dig som registrerad blir att du kan få fler riktade reklamerbjudanden än annars, vilket i sin tur kan medföra en ökning av dina inköp av sådana varor och tjänster som marknadsföringen avser. Du har alltid en rätt att invända mot direktmarknadsföring och profilering samt, i sådant fall, även en rätt att begära radering av dina personuppgifter.

Rätt att motsätta sig direktmarknadsföring och profilering, återkallelse av samtycke

Du har alltid rätt att motsätta dig att dina uppgifter används för direktmarknadsföring, inklusive profilering som har samband med sådan marknadsföring, se länk i punkt 2 ovan. I den utsträckning som vi behandlar personuppgifter och detta grundar sig på ditt lämnade samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Det är myTaste AB som driver och har ansvaret för Tjänsten och är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.

myTaste AB, org. nr: 556969-5504

Adress: Birger Jarlsgatan 6b, 114 34 Stockholm telefon: 0739 94 46 70,

e-post: dataskyddsansvarig@mytaste.com

Dataskyddsansvarig hos företaget: Andereas Friis, e-post dataskyddsansvarig@mytaste.com

Dataskyddsombud

Vi har utsett ett självständigt och oberoende dataskyddsombud, vars uppgift bl.a. är att övervaka efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen. Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud är: dataskyddsombud@mytaste.com.

Rätt att ge in klagomål

Du har alltid rätt att vid missnöje eller anmärkningar mot den behandling av personuppgifter som utförs, ge in klagomål till berörd tillsynsmyndighet, Datainspektionen. Detta gör du enklast genom e-post till datainspektionen@datainspektionen.se eller via telefon 08-657 61 00.

Om du har frågor eller vill ha mer information om den behandling av personuppgifter som sker är du välkommen att kontakta oss eller vårt dataskyddsombud via e-post eller telefon, se kontaktuppgifter i punkt 8 och punkt 9 ovan.

 

Kontakta oss

Vinklubben

  • myTaste AB
  • Birgerjarlsgatan 6b
  • 113 60 Stockholm